Adli Bilişim nedir ?

By | 14 Ağustos 2017

Bilişim Suçu Nedir ?

Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış bilişim suçu olarak ifade edilmektedir.

Adli Bilişim;

Bilişim sistemleri üzerinden genellikle veri olarak elde edilen delillerin toplanması, saklanması, derlenmesi ve analizi konusunda ilke ve standartlar oluşturan yeni bir bilim dalıdır.

Teknik ifadeyle: Adli Bilişim; elektromanyetik-elektro optik ortam(lar)da muhafaza edilen ve/veya bu ortamlarca iletilen; ses, görüntü, veri/bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal (elektronik-dijital) delil niteliği taşıyacak şekilde: Tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmaları bütünüdür.

Bazı bilim adamlarına göre ise, bir nevi olay yeri incelemesi ve bir kurban üzerinde yapılan otopsi gibidir.

Çoğu zaman birbiri yerine kullanılsa da aralarında farklılıklar bulunan çeşitli kavramlar:

A)Bilgisayar suçu,

B)Bilgisayarla ilgili suç,

C)Bilgisayar suçluluğu,

D)Elektronik suç,

E)Bilgisayar vasıtası ile işlenen suçlar,

F)Bilişim suçları ya da suçluluğu,

G)Bilişim ihlali,